การขายกับธุรกิจขนาดย่อม

      ปิดความเห็น บน การขายกับธุรกิจขนาดย่อม
  1. การสร้างงานใหม่ ธุรกิจขนาดย่อมจะเป็นธุรกิจที่สร้างงานใหม่เพราะ เป็นการริเริ่มจากความคิดสร้างสรรค์ทำธุรกิจของผู้ประกอบการ จึงถือได้ว่าเป็นโอกาสสำหรับตลาดแรงงาน เช่น ในปี พ.ศ. 2540-42 ประเทศไทยได้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจทำให้ธุรกิจขนาดใหญ่ต้องลดปริมาณแรงงานลง(Down Sizing)โดยการให้คนงานออกจากงาน คนที่ว่างงานมักจะหันมาเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อมได้ง่ายและธุรกิจขนาดย่อมนั้นสามารถเติบโตเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้ต่อไปสำหรับธุรกิจขนาดย่อมสามารถสร้างงานใหม่ได้ คือ การลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ หรือ การขยายธุรกิจเดิมส่งเสริมการมีงานทำ และช่วยทำให้มาตรฐานการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมสูงขึ้นเพราะในการดำเนินการธุรกิจนั้น จำเป็นต้องมีการจ้างบุคคลเข้าทำงาน อันก่อให้เกิดรายได้ เกิดอำนาจซื้อ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ทำให้มีรายได้นำไปซื้อปัจจัย 4 ที่ มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งมีผลดีต่อความเป็นชีวิตของตัวผู้ประกอบการเอง ส่งผลให้ผลดีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  พัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น และมีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้นด้วยและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน( Quality  of  Working  life)
  2. การสร้างนวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กล่าวนี้ มักจะมีจุดเริ่มต้นจากการวิจัยตลาดหาความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดจน   การค้นคว้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ลูกค้าซึ่งมีส่วนช่วยเหลืออย่างมีคุณค่าให้เกิดขึ้นกับมาตรฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชน
  3. สร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ เป็นพื้นฐานการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ  ผู้ที่เริ่มประกอบธุรกิจสามารถเรียนรู้จากการประกอบการของธุรกิจขนาดย่อม  เป็นแหล่งในการฝึกทักษะ  สร้างความเชี่ยวชาญ  การลองผิดลองถูกเพื่อสร้างธุรกิจขนาดใหญ่ได้ต่อไปในอนาคต
  4. ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า การเพิ่มการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เป็นสถานการณ์ซึ่งธุรกิจมีการแข่งขันด้านการขาย ถ้ามีผู้ผลิตที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่เพียงไม่กี่บริษัท บริษัทขนาดใหญ่เหล่านั้นมีอำนาจการต่อรองสูง  ผูกขาดด้านราคา  ไม่มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ แต่ถ้าหากมีธุรกิจขนาดย่อมเข้ามาแข่งขันด้วยจะทำให้การแข่งขันด้านราคาลดลง  ตลอดจนมีการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมาตรฐานของสินค้าการบริการ
  5. ช่วยเหลือธุรกิจขนาดใหญ่ให้ผลิตสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  อาจกล่าวได้ว่าหน้าที่บางอย่าง ธุรกิจขนาดย่อมมักจะทำได้ดีกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งธุรกิจขนาดใหญ่นั้นอาจไม่สามารถทำหน้าที่ได้ครบทุกประการเพราะไม่เกิดความคล่องตัว เช่นการผลิตตามความต้องการของผู้บริโภค จัดจำหน่ายและกิจกรรมต่างๆ จึงต้องมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบบางประการให้กับธุรกิจขนาดย่อม เช่นหน้าที่ในการจัดจำหน่าย การค้าส่งหรือค้าปลีก เป็นต้น
  6. สนับสนุนด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ ธุรกิจขนาดใหญ่บางธุรกิจที่ลูกค้าต้องการคุณภาพ ธุรกิจขนาดย่อมมีสามารถในการช่วยเหลือเรื่องประสิทธิภาพของงาน ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในแต่ละธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องอาศัยความประณีตและใช้ฝีมืออันก่อให้เกิดคุณภาพเป็นที่ต้องการของลูกค้า
  1. การกระจายการพัฒนาประเทศ ธุรกิจขนาดย่อมมักจะมีการจัดตั้งกระจัดกระจายกันไปตามชุมชนต่างๆ จึงมีบทบาทในการส่งเสริมการกระจายความเจริญเติบโตของท้องถิ่น ทั้งยังนำไปสู่การผลิตสินค้าพื้นบ้าน หรือสินค้าประเภทหัตถกรรมของชุมชนได้ด้วย
  2. การเพิ่มการระดมทุน ธุรกิจขนาดย่อมเป็นการรวบรวมเงินทุนทั้งที่เป็นของผู้ประกอบการและญาติมิตรตลอดจนสถาบันการเงินที่คอย ส่งเสริม  สนับสนุน  มาก่อให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจ จึงเป็นจุดเริ่มในการระดมทุน และเพิ่มความสามารถในการผลิตของประเทศ
  3. ธุรกิจขนาดย่อมช่วยส่งเสริมและรักษาประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมให้คงอยู่  เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว ทำให้มีการฟื้นฟูประเพณี และวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น เช่น ประเพณีผูกเสี่ยวที่จังหวัดขอนแก่น ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งชมดวงอาทิตย์ผ่านหน้าบรรพ์ประตูที่จังหวัดบุรีรัมย์ การแสดงนาฏศิลป์ที่คุ้มศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดต่างๆเป็นต้น